Kryteria

 

Aby otrzymać certyfikat Investing in People należy spełnić minimum 3 kryteria jakościowe, minimum 1 kryterium ilościowe oraz kryterium satysfakcji

KRYTERIA JAKOŚCIOWE
Do spełnienia minimum 3 kryteria jakościowe:
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma przeprowadziła autorskie wdrożenia dotyczące rozwoju pracowników w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych aplikacyjnych.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma przeprowadziła minimum jedną ocenę pracowniczą w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że pracownicy Firmy w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe (nie dotyczy obowiązkowych szkoleń zawodowych, w tym BHP).
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma wdrożyła i realizuje program zarządzania talentami.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma uczestniczy w budowaniu ścieżek karier dla poszczególnych pracowników.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że pracownicy Firma biorą czynny udział w konferencjach i spotkaniach biznesowych, prowadzą prelekcje i wykłady.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma prowadzi politykę edukacji, której celem jest zachęcanie do samorozwoju pracowników (np. finansowanie studiów podyplomowych).
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma inicjuje integrację swoich pracowników (np. wspiera wydarzenia kulturalne, organizuje eventy firmowe).
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma tworzy specyficzną i charakterystyczną kulturę firmy, która jest rozpoznawalna i staje się wzorem dla innych przedsiębiorstw.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma uwzględnia parytet płci w polityce kadrowej.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma prowadzi działania mentoringowe.
Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, że Firma prowadzi inne działania na rzecz rozwoju pracowników.
KRYTERIA ILOŚCIOWE
Do spełnienia minimum 1 kryterium ilościowe:

Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, iż w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych Firma zrealizowała współczynnik X1 na poziomie minimum 0,2

wzor_1 (1)

Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, iż w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych Firma przeszkoliła* minimum 40% pracowników

Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, iż w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych Firma zrealizowała współczynnik X2 na poziomie minimum 0,05

wzor_2 (1)

Zweryfikowane przez Organizatora oświadczenie, iż w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów aplikacyjnych Firma zrealizowała współczynnik X3 na poziomie minimum 0,3

wzor_3 (1)

* nie dotyczy obowiązkowych szkoleń zawodowych (w tym BHP)

 

KRYTERIUM SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ NA PODSTAWIE ANKIETY
Kryterium obligatoryjne: warunkiem spełnienia tego kryterium będzie poprawne wypełnienie ankiet przez minimum 10% zatrudnionych pracowników oraz osiągnięcie minimum 75-cio procentowego poziomu satysfakcji respondentów z działań pracodawcy w zakresie polityki rozwoju zawodowego w organizacji.


Okres ważności certyfikatu wynosi 1 rok od momentu jego nadania.

Certyfikat nadawany jest po weryfikacji wybranych kryteriów jakościowych i ilościowych.

Wszystkie kroki certyfikacyjne: złożenie formularza zgłoszeniowego i weryfikacja czy dana firma jest uprawiona do otrzymania Certyfikatu oraz nadanie Certyfikatu prowadzone są w ramach działalności rozwojowej CI ProLearning i firmy ubiegającej się o certyfikację. Kandydujące firmy nie ponoszą  żadnych kosztów związanych z certyfikacją. Jest to wyróżnienie nadawane bezpłatnie.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INVESTING IN PEOPLE 

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Organizator – Agnieszka Kołodziejczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Agnieszka Kołodziejczyk Centrum Innowacji ProLearning”, z siedzibą we Wrocławiu (50-539), przy ulicy Romana Zmorskiego 2 lok. 13, NIP: 885-152-51-78.
 2. Program – Program Certyfikacji Investing in People organizowany przez Organizatora.
 3. Certyfikat lub Certyfikat Investing In People – potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, przyznawane przez Kapitułę Uczestnikom Programu wspierającym swoich pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, doskonalenia kompetencji osobistych, szkoleń, budowania ścieżki kariery oraz integracji wokół przyjętej kultury organizacyjnej (na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej).
 4. Uczestnik Programu – pracodawca, tj. osoba prawna zatrudniająca minimum jednego pracownika ubiegający się o przyznanie Certyfikatu w oparciu o kryteria określone w niniejszym Regulaminie, wytypowany przez Kapitułę lub zgłaszający indywidualnie chęć uczestnictwa w Programie, zgodnie z § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu.)
 5. Laureaci Programu – Uczestnicy Programu, którym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przyznany został Certyfikat.
 6. Kapituła – grupa ekspertów przyznająca Certyfikat w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie, oraz załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu
 7. Pierwsza edycja – pierwsza edycja Programu, w której Certyfikat przyznawany jest wyłącznie na podstawie złożonych przez Uczestników Programu oświadczeń, zgodnie z § 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem Programu jest wyróżnienie i promocja Laureatów, którzy dbając o rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych swoich pracowników, stanowią wzór do naśladowania pod względem zarządzania wiedzą i inwestowania w kapitał ludzki, zgodnie z ideą gospodarki opartej na wiedzy. Wszelkie informacje związane z Programem można uzyskać w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora http://investinginpeople.pl/
 2. Idea Programu – Program wzoruje się na najlepszych międzynarodowych wzorcach zewnętrznych certyfikacji podmiotów gospodarczych w obszarze inwestowania w kapitał ludzki. 

 

§ 3 WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

 1. O przyznanie Certyfikatu mogą ubiegać się Uczestnicy Programu, spełniający w ciągu 12 miesięcy do dnia, w którym Uczestnik Programu złożył wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników, określone kryteria wymienione w pkt 3 poniżej, wytypowani przez Organizatora i zatwierdzeni przez Kapitułę lub indywidualnie zgłaszający chęć uczestnictwa w Programie.
 2. Uczestnicy Programu ubiegający się o przyznanie Certyfikatu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przyznaniem Certyfikatu. Jest to wyróżnienie nadawane bezpłatnie.
 3. Do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu mogą przystąpić Uczestnicy Programu, którzy po spełnieniu warunków z pkt 1 powyżej, spełnią minimum trzy kryteria jakościowe, minimum jedno kryterium ilościowe, wymienione załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu oraz kryterium oceny pracodawcy przez członków organizacji określone na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród pracowników 

 

§ 4 PROCEDURA ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów, stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z pkt 2 i 3 poniżej, oraz spełnienie warunków wymienionych w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie http://investinginpeople.pl/ lub w siedzibie Organizatora, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy zeskanować i przesłać droga mailową na adres investing@investinginpeople.pl, a następnie oryginały ww. dokumentów odesłać drogą pocztową na adres wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Ankieta, o której mowa w § 3 pkt 3 przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej. Uczestnik programu, po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych, otrzyma od Organizatora link do ankiety on-line, którą rozdystrybuuje pomiędzy pracowników. Warunkiem spełnienia tego kryterium będzie poprawne wypełnienie ankiet przez minimum 10% zatrudnionych pracowników oraz osiągnięcie minimum 75-cio procentowego poziomu satysfakcji respondentów z działań pracodawcy w zakresie polityki rozwoju zawodowego w organizacji. Organizator zachowa prawo do wglądu w wyniki ankiety z zachowaniem tajemnicy organizacji. 

 

§ 5 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 1. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 2, 3 i 4 niniejszego Regulaminu, Kapituła przeprowadzi weryfikację złożonej przez Uczestnika Programu dokumentacji pod kątem zgodności z kryteriami określonymi § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu, których celem będzie ustalenie, czy dany Uczestnik Programu jest uprawiony do przyznania Certyfikatu, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
 2. Podczas Pierwszej edycji Programu przyznanie Certyfikatu nastąpi wyłącznie na podstawie złożonych przez Uczestników Programu, zgodnie z § 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu dokumentów.
 3. Weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Uczestników Programu oraz podjęcie decyzji w kwestii przyznania Certyfikatu nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej.

 

§ 6 PRZYZNAWANIE CERTYFIKATU

 1. Przyznawanie Certyfikatów odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok kalendarzowy, po przeprowadzeniu weryfikacji przedłożonych przez Uczestnika Programu kompletnych dokumentów i spełnieniu przez Uczestnika Programu wymaganych kryteriów, określonych w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. O przyznaniu Certyfikatu, Kapituła postanawia w drodze decyzji większościowej. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 3. Członkowie Kapituły są wybierani przez Organizatora w drodze nominacji.
 4. Dodatkowo Kapituła czuwać będzie nad prawidłowością wykonania przez Organizatora i Uczestników Programu wszystkich działań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Laureatów, którym przyznany zostanie Certyfikat, Organizator poinformuje o tym fakcie drogą elektroniczną lub listownie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbywa się raz w roku (w pierwszym kwartale roku kalendarzowego) w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez niego miejscu. O szczegółowym terminie oraz miejscu wręczenia Certyfikatów Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż na 14 dni przed wręczeniem Certyfikatów. 

 

§ 7 WYKORZYSTANIE CERTYFIKATU I LOGOTYPU

 1. Certyfikat i logotyp Investing in People są przedmiotem ochrony prawa autorskiego oraz stanowią własność Organizatora, który udostępnia je Laureatom do wykorzystywania wyłącznie w materiałach wizerunkowo-marketingowych na zasadach określonych poniżej.
 2. Certyfikat oraz logotyp Investing In People mogą być wykorzystywane przez Laureatów wyłącznie w materiałach reklamowych, informacyjnych oraz wizerunkowych, w szczególności związanych z karierą i rekrutacją, Laureatów przez jeden rok od daty przyznania Certyfikatu.
 3. Możliwości wykorzystania Certyfikatu i logotypu Investing in People są określone przez Organizatora na stronie:http://investinginpeople.pl/korzysci/
 4. Każdy Certyfikat posiada unikatowy kod potwierdzający jego autentyczność i aktualność, które mogą zostać potwierdzone poprzez weryfikację kodu na stronie http://investinginpeople.pl/autentycznosc/
 5. Okres ważności Certyfikatu wynosi jeden rok od momentu jego przyznania. Po tym okresie, w celu ponownego przyznania Certyfikatu, Laureaci automatycznie przechodzą ponowną weryfikację kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim określonych, o ile w terminie jednego miesiąca przed upływem ważności Certyfikatu, Laureaci nie zgłoszą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, rezygnacji z ponownego ubiegania się o przyznanie Certyfikatu.
 6. Laureaci zostają wpisani do elitarnego klubu pracodawców, Klub Investing, na okres ważności Certyfikatu, w ramach którego będą na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach (m.in. Organizowanych konferencjach, spotkaniach Dolnośląskiego Forum HR, spotkaniach merytorycznych CI ProLearning, o ciekawych publikacjach popularno-naukowych), na co wyrażają zgodę poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści wizerunkowo-marketingowe, ani inne konsekwencje wynikające z uzyskania Certyfikatu przez Uczestnika Programu
 8. Za wykorzystanie przez Laureatów Certyfikatu i logotypu Investing in People odpowiada wyłącznie Laureat. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dokumenty złożone przez Uczestników Programu oraz informacje w nich zawarte, a także informacje udostępnione przez Uczestnika Programu w trakcie trwania Programu są objęte poufnością i nie będą udostępniane poza procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.
 2. Logo Laureatów może zostać umieszczone na czas nieokreślony w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie Organizatora http://www.prolearning.pl na co wyrażają zgodę poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
 3. Podpisanie formularza zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Program jest autorskim programem Organizatora, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu – o wszelkich zmianach Organizator powiadomi na stronie internetowej http://investinginpeople.pl
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://investinginpeople.pl
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.01.2014r.