1.      Czym jest Investing in People?

Investing in People jest prestiżowym międzynarodowym programem certyfikującym dedykowanym dla pracodawców wspierających swoich pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, doskonalenia kompetencji osobistych, szkoleń, budowania ścieżek kariery oraz integracji wokół przyjętej kultury organizacyjnej.

2.      Jaki jest cel programu?

Celem programu jest wyróżnienie i promocja przedsiębiorstw, które dbając o rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych swojej kadry, stanowią wzór do naśladowania pod względem zarządzania wiedzą i inwestowania w kapitał ludzki, zgodnie z ideą gospodarki opartej na wiedzy.

3.      Do kogo jest skierowany program?

Program powstał z myślą o promocji firm, które w dłużej perspektywie czasowej realizują świadomą i przemyślaną strategię funkcji personalnej. Wyróżniani są pracodawcy, którzy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników dbają o ciągły rozwój swojej kadry poprzez szkolenia i budowanie ścieżek kariery.

4.      Czy firma, która ma siedzibę za granicą może przystąpić do programu?

Program ma charakter międzynarodowy. Każda firma niezależnie obszaru prowadzenia działalności gospodarczej może przystąpić do procesu certyfikacji.

5.      Jaka jest idea programu?

Idea Investing in People opiera się na najlepszych międzynarodowych wzorcach zewnętrznych certyfikacji podmiotów gospodarczych w obszarze inwestowania w kapitał ludzki. Tylko świadome i systematyczne budowanie ścieżek rozwoju pracowników przez organizacje może przynieść wymierne korzyści. Praca w danej organizacji powinna być również przyjemnością, a poczucie sensu i istotności wykonywanych obowiązków pomoże zbudować długotrwałe relacje i lojalność pracowników. 

6.      W jaki sposób firmy mogą przystąpić do programu?

Do programu mogą przystąpić zarówno firmy wytypowane przez Organizatora oraz Kapitułę Programu jak i firmy zgłaszające się indywidualnie.

7.      Kto tworzy Kapitułę Programu Investing in People?

Kapitułę tworzy grupa ekspertów wybierana przez Organizatora w drodze nominacji.

Członkami Kapituły są:

8.      Kto jest OrganizatoremProgramu Investing in People?

Organizatorem jest firma Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą we Wrocławiu.

9.      Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w programie i uzyskać certyfikat?

Tytułem Investing in People Certified wyróżniane będą firmy, które w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie dokumentów aplikacyjnych spełnią minimum 3 kryteria jakościowe, minimum 1 kryterium ilościowe oraz kryterium satysfakcji pracowniczej (zamieszczone w regulaminie i na stronie http://investinginpeople.pl/ ).

10.  Z ilu etapów składa się proces certyfikacji?

Proces certyfikacji składa się z 3 etapów:

1.    Wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami oraz przesłania skanów na adres investing@prolearning.pl, a następnie oryginałów na adres Organizatora (Centrum Innowacji ProLearning, Fabryczna Office Park, ul. Wagonowa 2, 53-609 Wrocław).

2.    Weryfikacji przez Kapitułę i Organizatora w oparciu o określone kryteria .

3.    Decyzji Kapituły o przyznaniu (bądź nie) certyfikatu.

11.  Jakie kryteria trzeba spełnić?

Przystępując do programu firma w danym roku kalendarzowym powinna spełnić minimum 3 kryteria jakościowe i minimum 1 kryterium ilościowe, dostępne na stronie http://investinginpeople.pl/kryterial oraz w regulaminie programu.

12.  Czy konieczne jest udokumentowanie wybranych kryteriów jakościowych i ilościowych?

Tak – po otrzymaniu  dokumentów aplikacyjnych, Organizator Kapituła przeprowadzi  weryfikację złożonej przez Uczestnika Programu dokumentacji pod kątem zgodności z kryteriami określonymi w Regulaminie.

13.  Ile czasu trwa weryfikacja dokumentów?

Weryfikacja dokumentacji oraz podjęcie decyzji w kwestii przyznania Certyfikatu nastąpi w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.

14.  Od kiedy istnieje program?

Program powstał w roku 2013. Pierwsza edycja program została uruchomiona w marcu 2014 r. Kolejna edycja programu planowana jest na I kwartał 2015 r.

15.  Ile czasu ważny jest certyfikat?

Certyfikat przyznany przez Kapitułę ważny jest przez rok. Po tym okresie, w celu utrzymania przyznanego tytułu, wyróżnione firmy przechodzą ponowną weryfikację kryteriów, o ile w terminie jednego miesiąca przed upływem ważności Certyfikatu, Laureaci nie zgłoszą w formie pisemnej rezygnacji z ponownego ubiegania się o przyznanie Certyfikatu.

16.  W jaki sposób można zgłosić firmę do programu?

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na  stronie http://investinginpeople.pl/ lub w siedzibie CI ProLearning. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy zeskanować i przesłać droga mailową na adres investing@prolearning.pl, a następnie oryginały dokumentów dosłać drogą pocztową na adres Organizatora (Centrum Innowacji ProLearning, Fabryczna Office Park, ul. Wagonowa 2, 53-609 Wrocław).

17.  Czy udział w programie jest płatny?

Kandydujące firmy nie ponoszą  żadnych kosztów związanych z certyfikacją. Jest to wyróżnienie nadawane bezpłatne.

18.  Kto powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w programie?

Formularz zgłoszeniowy wraz innymi dokumentami powinna wypełnić osoba uprawniona (właściciel, wspólnicy spółek osobowych, osoba/osoby upoważniona w KRS w przypadku spółek kapitałowych).

19.  Kto przeprowadza proces weryfikacji kryteriów?

Weryfikację kryteriów przeprowadza Organizator, a następnie wyniki przekazuje Kapitule programu. W przypadku wątpliwości Organizator konsultuje się również z Kapitułą. Kapituła może poprosić kandydującą firmę o złożenie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienie brakujących dokumentów.

20.  Jak przebiega weryfikacja kryteriów?

Weryfikacja kryteriów rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Organizatora kompletu dokumentów nadanych przez kandydującą firmę tj: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o spełnieniu kryteriów. Organizator w ciągu miesiąca jest zobowiązany do przeanalizowania oświadczeń oraz poinformowania Kapituły programu o wynikach weryfikacji. W przypadku wątpliwości może skonsultować się z Kapitułą lub też poprosić o dodatkowe informacje kandydującą firmę.

21.  Jak długo trwa weryfikacja kryteriów?

Czas trwania weryfikacji to jeden miesiąc.

22.  W jaki sposób kandydujące firmy dowiadują się o wynikach weryfikacji?

Wszystkie kandydujące firmy o wynikach weryfikacji zostaną poinformowane drogą mailową lub listownie przez Organizatora.

23.  Kiedy odbywa się uroczyste wręczenie certyfikatów?

O szczegółowym terminie Laureaci są powiadamiani drogą telefoniczną/mailową lub listownie.

24.  Jak potwierdzić autentyczność certyfikatu?

Każdy Certyfikat posiada unikatowy kod potwierdzający jego autentyczność, którą potwierdzić można na stronie http://investinginpeople.pl//autentycznosc/ .

25.  Czy jest możliwość wycofania się z programu?

Tak, jest możliwość. Należy o tym poinformować mailowo i telefonicznie Organizatora (CI ProLearning, tel. 71 353 52 51; investing@prolearning.pl)

26.  Czy dane i informacje o kandydujących firmach do programu są bezpieczne?

Tak, dokumenty złożone przez kandydujące firmy oraz informacje w nich zawarte są objęte tajemnicą i nie będą udostępniane poza procedurą certyfikującą.