PROLEARNING – regulamin.pdf

PROLEARNING – zalacznik 1 – kryteria jakosciowe.pdf

PROLEARNING – zalacznik 2 – kryteria ilosciowe.pdf

PROLEARNING – zalacznik 3 – formularz zgloszeniowy.pdf

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INVESTING IN PEOPLE

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Organizator – Agnieszka Kołodziejczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Agnieszka Kołodziejczyk Centrum Innowacji ProLearning”, z siedzibą we Wrocławiu (50-539), przy ulicy Romana Zmorskiego 2 lok. 13, NIP: 885-152-51-78.
 2. Program – Program Certyfikacji Investing in People organizowany przez Organizatora.
 3. Certyfikat lub Certyfikat Investing In People – potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, przyznawane przez Kapitułę Uczestnikom Programu wspierającym swoich pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, doskonalenia kompetencji osobistych, szkoleń, budowania ścieżki kariery oraz integracji wokół przyjętej kultury organizacyjnej (na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej).
 4. Uczestnik Programu – pracodawca, tj. osoba prawna zatrudniająca minimum jednego pracownika ubiegający się o przyznanie Certyfikatu w oparciu o kryteria określone w niniejszym Regulaminie, wytypowany przez Kapitułę lub zgłaszający indywidualnie chęć uczestnictwa w Programie, zgodnie z § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu.)
 5. Laureaci Programu – Uczestnicy Programu, którym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przyznany został Certyfikat.
 6. Kapituła – grupa ekspertów przyznająca Certyfikat w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie, oraz załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu
 7. Pierwsza edycja – pierwsza edycja Programu, w której Certyfikat przyznawany jest wyłącznie na podstawie złożonych przez Uczestników Programu oświadczeń, zgodnie z § 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem Programu jest wyróżnienie i promocja Laureatów, którzy dbając o rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych swoich pracowników, stanowią wzór do naśladowania pod względem zarządzania wiedzą i inwestowania w kapitał ludzki, zgodnie z ideą gospodarki opartej na wiedzy. Wszelkie informacje związane z Programem można uzyskać w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora http://investinginpeople.pl/ .
 2. Idea Programu – Program wzoruje się na najlepszych międzynarodowych wzorcach zewnętrznych certyfikacji podmiotów gospodarczych w obszarze inwestowania w kapitał ludzki.

 

§ 3 WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

 1. O przyznanie Certyfikatu mogą ubiegać się Uczestnicy Programu, spełniający w ciągu 12 miesięcy do dnia, w którym Uczestnik Programu złożył wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników, określone kryteria wymienione w pkt 3 poniżej, wytypowani przez Organizatora i zatwierdzeni przez Kapitułę lub indywidualnie zgłaszający chęć uczestnictwa w Programie.
 2. Uczestnicy Programu ubiegający się o przyznanie Certyfikatu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przyznaniem Certyfikatu. Jest to wyróżnienie nadawane bezpłatnie.
 3. Do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu mogą przystąpić Uczestnicy Programu, którzy po spełnieniu warunków z pkt 1 powyżej, spełnią minimum trzy kryteria jakościowe, minimum jedno kryterium ilościowe, wymienione załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu oraz kryterium oceny pracodawcy przez członków organizacji określone na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród pracowników

 

§ 4 PROCEDURA ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów, stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z pkt 2 i 3 poniżej, oraz spełnienie warunków wymienionych w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie http://investinginpeople.pl/ lub w siedzibie Organizatora, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy zeskanować i przesłać droga mailową na adres investing@prolearning.pl, a następnie oryginały ww. dokumentów odesłać drogą pocztową na adres wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Ankieta, o której mowa w § 3 pkt 3 przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej. Uczestnik programu, po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych, otrzyma od Organizatora link do ankiety on-line, którą rozdystrybuuje pomiędzy pracowników. Warunkiem spełnienia tego kryterium będzie poprawne wypełnienie ankiet przez minimum 10% zatrudnionych pracowników oraz osiągnięcie minimum 75-cio procentowego poziomu satysfakcji respondentów z działań pracodawcy w zakresie polityki rozwoju zawodowego w organizacji. Organizator zachowa prawo do wglądu w wyniki ankiety z zachowaniem tajemnicy organizacji.

 

§ 5 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 1. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 2, 3 i 4 niniejszego Regulaminu, Kapituła przeprowadzi weryfikację złożonej przez Uczestnika Programu dokumentacji pod kątem zgodności z kryteriami określonymi § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu, których celem będzie ustalenie, czy dany Uczestnik Programu jest uprawiony do przyznania Certyfikatu, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
 2. Podczas Pierwszej edycji Programu przyznanie Certyfikatu nastąpi wyłącznie na podstawie złożonych przez Uczestników Programu, zgodnie z § 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu dokumentów.
 3. Weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Uczestników Programu oraz podjęcie decyzji w kwestii przyznania Certyfikatu nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej.

 

§ 6 PRZYZNAWANIE CERTYFIKATU

 1. Przyznawanie Certyfikatów odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok kalendarzowy, po przeprowadzeniu weryfikacji przedłożonych przez Uczestnika Programu kompletnych dokumentów i spełnieniu przez Uczestnika Programu wymaganych kryteriów, określonych w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. O przyznaniu Certyfikatu, Kapituła postanawia w drodze decyzji większościowej. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 3. Członkowie Kapituły są wybierani przez Organizatora w drodze nominacji.
 4. Dodatkowo Kapituła czuwać będzie nad prawidłowością wykonania przez Organizatora i Uczestników Programu wszystkich działań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Laureatów, którym przyznany zostanie Certyfikat, Organizator poinformuje o tym fakcie drogą elektroniczną lub listownie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbywa się raz w roku (w pierwszym kwartale roku kalendarzowego) w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez niego miejscu. O szczegółowym terminie oraz miejscu wręczenia Certyfikatów Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż na 14 dni przed wręczeniem Certyfikatów.

 

§ 7 WYKORZYSTANIE CERTYFIKATU I LOGOTYPU

 1. Certyfikat i logotyp Investing in People są przedmiotem ochrony prawa autorskiego oraz stanowią własność Organizatora, który udostępnia je Laureatom do wykorzystywania wyłącznie w materiałach wizerunkowo-marketingowych na zasadach określonych poniżej.
 2. Certyfikat oraz logotyp Investing In People mogą być wykorzystywane przez Laureatów wyłącznie w materiałach reklamowych, informacyjnych oraz wizerunkowych, w szczególności związanych z karierą i rekrutacją, Laureatów przez jeden rok od daty przyznania Certyfikatu.
 3. Możliwości wykorzystania Certyfikatu i logotypu Investing in People są określone przez Organizatora na stronie:http://investinginpeople.pl/korzysci/ .
 4. Każdy Certyfikat posiada unikatowy kod potwierdzający jego autentyczność i aktualność, które mogą zostać potwierdzone poprzez weryfikację kodu na stronie http://investinginpeople.pl/autentycznosc/ .
 5. Okres ważności Certyfikatu wynosi jeden rok od momentu jego przyznania. Po tym okresie, w celu ponownego przyznania Certyfikatu, Laureaci automatycznie przechodzą ponowną weryfikację kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim określonych, o ile w terminie jednego miesiąca przed upływem ważności Certyfikatu, Laureaci nie zgłoszą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, rezygnacji z ponownego ubiegania się o przyznanie Certyfikatu.
 6. Laureaci zostają wpisani do elitarnego klubu pracodawców, Klub Investing, na okres ważności Certyfikatu, w ramach którego będą na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach (m.in. Organizowanych konferencjach, spotkaniach Dolnośląskiego Forum HR, spotkaniach merytorycznych CI ProLearning, o ciekawych publikacjach popularno-naukowych), na co wyrażają zgodę poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści wizerunkowo-marketingowe, ani inne konsekwencje wynikające z uzyskania Certyfikatu przez Uczestnika Programu
 8. Za wykorzystanie przez Laureatów Certyfikatu i logotypu Investing in People odpowiada wyłącznie Laureat.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dokumenty złożone przez Uczestników Programu oraz informacje w nich zawarte, a także informacje udostępnione przez Uczestnika Programu w trakcie trwania Programu są objęte poufnością i nie będą udostępniane poza procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.
 2. Logo Laureatów może zostać umieszczone na czas nieokreślony w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie Organizatora http://prolearning.pl na co wyrażają zgodę poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
 3. Podpisanie formularza zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Program jest autorskim programem Organizatora, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu – o wszelkich zmianach Organizator powiadomi na stronie internetowej http://investinginpeople.pl
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://investinginpeople.pl.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.01.2014r.